UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Klimatické výzvy sú už niekoľko rokov hnacou silou rozvoja našej spoločnosti. Módu vytvárame spoluprácou s bezpečnými a sociálne zodpovednými továrňami, ktoré pri svojej činnosti využívajú moderné riešenia na zníženie spotreby vody a energie vo výrobnom procese. Zároveň naďalej dbáme na bezpečnosť a dodržiavanie práv zamestnancov našimi dodávateľmi, pretože zaobchádzať s druhými tak, ako by sme chceli, aby sa zaobchádzalo s nami, je jednou z kľúčových hodnôt našej DNA.

Redukujeme naše emisie

Od roku 2018 meriame emisie skleníkových plynov v celom výrobnom reťazci od momentu získania materiálu, cez výrobu, prepravu až po použitie našimi zákazníkmi. Vďaka tomu si uvedomujeme, aký je náš vplyv na životné prostredie veľký a ktorým oblastiam treba venovať najväčšiu pozornosť.

V roku 2022 sme sa ako prvá poľská odevná spoločnosť pripojili k celosvetovej iniciatíve Science Based Targets podporujúcej úsilie súkromného sektora v boji proti globálnemu otepľovaniu a vypracovali sme konkrétne dekarbonizačné ciele, ktoré boli podrobené odbornému vedeckému posúdeniu podľa metodiky SBTi.

Získané výsledky hodnotenia nám umožňujú vypracovať dôkladnú stratégiu dekarbonizácie.

Recyklácia

Zaviazali sme sa nájsť riešenie, ktoré by nám umožnilo zaobchádzať s použitými odevmi nie ako s odpadom, ale ako so zdrojom, ktorý sa opätovne využíva pri výrobe odevov. Naším cieľom je udržať suroviny v obehu, a tým znížiť množstvo textilného odpadu a minimalizovať ekologickú stopu už raz vyrobeného odevu.

Pracujeme na inovatívnych technológiách na výrobu priadze z textilného odpadu. Spolu s poľskou organizáciou Use Waste vyvíjame vedeckú metódu na recykláciu použitých polyesterových tkanín. Je to náš ďalší krok smerom k obehovej móde a znižovaniu textilného odpadu

.

Zber použitého oblečenia

Od roku 2018 LPP postupne zavádza kampaň na zber použitého šatstva v krajinách svojho pôsobenia, vrátane Slovenska. Používané oblečenie akejkoľvek značky, domáci textil, obuv a doplnky je teraz možné darovať v ktorejkoľvek z predajní Reserved, Mohito, Cropp, House a Sinsay na Slovensku. 

Oblečenie, ktoré necháte v našej predajni triedi náš partner Ekocharita. Oblečenie vhodné na ďalšie použitie bude vyčistené a predané alebo darované. Zvyšné oblečenie smeruje na upcykláciu alebo recykláciu – vyrábajú sa z neho nové predmety a materiály.

Zároveň, každú vyzbieranú tonu oblečenia a doplnkov premeníme na podporu občianskeho združenia Svetielko nádeje vo výške 50 eur. 

Znižovanie textilného odpadu

Európska environmentálna agentúra uvádza, že len v Európskej únii sa ročne vyhodí približne 5,8 milióna ton oblečenia. Iba 1 % použitého oblečenia sa recykluje s cieľom výroby nového textilu.

Aby sme tomu čelili, zabezpečujeme aby úroveň našej výroby zodpovedala ponuke, ktorú vytvárajú naši zákazníci. Dosahujeme to pomocou špičkovej technológie vyvinutej naším tímom IT expertov, ktorí pomocou dátovej vedy, strojového učenia a umelej inteligencie dokážu predpovedať úroveň dopytu po našich kolekciách.

To nám následne umožňuje znížiť množstvo oblečenia objednaného od našich dodávateľov a minimalizovať podiel nepredaných kolekcií.

Veľkú časť nepredaného oblečenia tiež darujeme ľuďom v núdzi vo forme vecných darov. 

Ekologickejšie materiály

Zodpovedná móda začína už pri výbere materiálov, z ktorých šijeme naše kolekcie. Starostlivo sledujeme trh so surovinami. Do našej ponuky zaraďujeme certifikované a ekologickejšie materiály. Hľadáme riešenia, ktoré znižujú vplyv nami najčastejšie používaných tkanín a materiálov na životné prostredie.

V našich kolekciách nájdete napríklad organické vlákna, ale aj celulózové vlákna vyrobené z drevnej hmoty, ako aj certifikované recyklované materiály.

Znižovanie použitia plastov v obaloch

Urobili sme zásadné zmeny s cieľom znížiť množstvo obalového odpadu, ktorý vzniká pri balení, prebaľovaní a preprave odevov.

Od roku 2017 postupne meníme našu obalovú politiku, pričom eliminujeme jednorazové plasty a nahrádzame ich kartónom alebo recyklovaným papierom, prípadne opakovane použiteľnými alebo recyklovateľnými plastmi.

Všetky tieto opatrenia nám od roku 2017 umožnili znížiť používanie jednorazových plastov až o viac ako 1 600 ton.

Cieľ do roku 2025? 100 % obalov bez jednorazových plastov!

Dôraz na výrobný proces

Proces výroby odevov v odevnom priemysle je jedným z prvkov s najväčším vplyvom na životné prostredie. O to starostlivejšie pristupujeme k procesu plánovania zákaziek u našich dodávateľov.

Kontrolujeme výrobný proces, podporujeme našich dodávateľov, dbáme na bezpečnú výrobu a dobré pracovné podmienky. 

Ľudia - najdôležitejší v hodnotovom reťazci

Neustále sa snažíme zlepšovať výsledky našej práce, no vždy s cieľom dodržiavať ľudské a pracovné práva.

V priebehu rokov sme si vytvorili súbor spoločných pravidiel Princípy LPP, ktorými sa riadime - ako sú zodpovednosť, otvorenosť a rešpektovanie ostatných. Ceníme si aj neformálnu, tvorivú atmosféru, ktorá v kombinácii s jedinečnými kompetenciami našich zamestnancov, možnosťami odborného rastu, ktoré ponúkame, a našou spoločnou vášňou pre módu vytvára silný a dobre naladený tím.

Denne spolupracujeme s viac ako tisíckou dodávateľov z rôznych častí sveta, rôznych kultúr a často pracujúcich podľa rôznych pracovných noriem. Preto je monitorovanie podmienok platných u našich dodávateľov, najmä v kontexte dodržiavania zásad stanovených v Kódexe správania LPP, neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti.

Záleží nám na ľuďoch v miestnych komunitách kde LPP pôsobí. Zameriavame sa najmä na deti a rodiny v núdzi. Podporujeme ich finančne, materiálovo ale aj dobrovoľníctvom.

Budovy šetrné k životnému prostrediu

Naším cieľom je znížiť ekologickú stopu nielen zmenou výrobných procesov alebo výberom surovín pre kolekcie LPP.

Preto od roku 2020 realizujeme špeciálny program na zvýšenie energetickej účinnosti našich predajní, kancelárií a distribučných centier.

Všade, kde je to možné, využívame energiu z obnoviteľných zdrojov (OZE).

Jedným z dôležitých krokov bola zmluva, ktorú sme podpísali v roku 2021 o výstavbe veternej farmy, ktorá bude pokrývať naše energetické potreby v Poľsku.

Naše záväzky do budúcna

Dbáme na to, aby sme pri každom kroku konali spravodlivo. Naša stratégia udržateľnosti "Pre ľudí, pre našu planétu" je našou odpoveďou na naliehavú klimatickú výzvu.

Zameriava sa na naše environmentálne ciele, pretože od stavu životného prostredia závisí budúcnosť a kvalita života všetkých ľudí.

Správa o udržateľnom rozvoji

Od roku 2017 uverejňujeme komplexné výročné správy, v ktorých vysvetľujeme naše ciele a záväzky. 

Každá správa je zbierkou informácií o LPP, našom obchodnom modeli a vplyve, ktorý máme na životy našich zamestnancov, členov miestnych komunít a životné prostredie. Je tiež vynikajúcim základom na overenie nášho pokroku pri dosahovaní cieľov, ktoré sme prijali.