SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY "ZAMESTNANEC" SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa čl. 6 ods.1 a) GDPR 


Účel spracúvania: Poskytnuté osobné údaje budú použité a spracované za účelom rozvíjania kultúry spoločnosti (zjednodušenie komunikácie medzi zamestnancami, budovanie dobrého mena zamestnávateľa, reprezentovanie spoločnosti, propagovanie diania v spoločnosti). Poskytnuté údaje budú môcť byť spracovávané a zverejňované v printových, elektronických materiáloch, na webovej stránke spoločnosti, na stránkach spoločnosti sociálnych sietí  Facebook, Instagram a TikTok a na intranete. 


Doba platnosti súhlasu: Súhlas je obmedzený po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu. Po odvolaní súhlasu budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované a vymazané z databázy. Informácie: Udelenie súhlasu so spracúvaním fotografií/audio-video záznam je dobrovoľné a jeho odmietnutie nemá žiadne negatívne dôsledky. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať bez uvedenia dôvodu na gdprproject@lppsa.com . Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu uvedeného pred jeho odvolaním (odvolanie súhlasu nemá spätné účinky).

V prípade nahratia fotografie na webové rozhranie dotknutou osobou, je tento úkon považovaný za jednoznačne potvrdzujúci ako vyjadrenie súhlasu so spracovaní osobných údajov.

Zároveň potvrdzujem, že mi prevádzkovateľ oznámil informácie podľa § 19 zákona GDPR.