Chceš byť aj TY súčasťou našej LPP People komunity?

Prispievať fotografiami/videami a prezentovať tým našu priateľskú firemnú kultúru?

Ak áno, prosím vyjadri svoj súhlas, vďaka ktorému budeme môcť fotografie a videá zachytávajúce tvoju osobu zverejňovať na sociálnych sieťach LPP a na intranete.

Súhlas bude platný na všetky nami vytvorené a tebou poskytnuté fotografie a videá po dobu 5 rokov a môžeš ho kedykoľvek odvolať. Viac informácii sa dočítaš nižšie.

SÚHLAS NA FOTOGRAFIE A VIDEÁ DOTKNUTEJ OSOBY "ZAMESTNANEC" SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa čl. 6 ods.1 a) GDPR 


Účel spracúvania: Nami vytvorené a Vami poskytnuté  fotografie a obrazovo-zvukové záznamy budú použité  za účelom rozvíjania kultúry spoločnosti (zjednodušenie komunikácie medzi zamestnancami, budovanie dobrého mena zamestnávateľa, reprezentovanie spoločnosti, propagovanie diania v spoločnosti), ako aj za edukačným účelom. Poskytnuté údaje budú môcť byť spracovávané a zverejňované v printových, elektronických materiáloch, na webovej stránke spoločnosti, na sociálnych sieťach spoločnosti LPP:  Facebook, Instagram a TikTok a na intranete. 


Doba platnosti súhlasu: Súhlas je obmedzený po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu. Po odvolaní súhlasu budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované a vymazané z databázy. Informácie: Udelenie súhlasu so spracúvaním fotografií/audio-video záznam je dobrovoľné a jeho odmietnutie nemá žiadne negatívne dôsledky. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať bez uvedenia dôvodu na gdprproject@lppsa.com . Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu uvedeného pred jeho odvolaním (odvolanie súhlasu nemá spätné účinky).

Zároveň potvrdzujem, že mi prevádzkovateľ oznámil informácie podľa § 19 zákona GDPR.